top of page

Algemene voorwaarden

Optiek Olivier met zetel gevestigd te Albert I Laan 289 8620 Nieuwpoort , ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer [ ].

Artikel 1 Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Optiek Olivier. De toepasselijkheid van de door de consument (zijnde iedere natuurlijke persoon die met Optiek Olivier een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten) gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bedingen welke afwijken van deze voorwaarden gelden slechts als zij schriftelijk en uitdrukkelijk door Optiek Olivier zijn vastgelegd. Dergelijke afwijkende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen

1. Alle offertes zijn gedurende veertien kalenderdagen, tenzij uit de offerte anders blijkt, onherroepelijk. De offerte vervalt, indien zij niet binnen die termijn door de consument wordt aanvaard.

2. Een overeenkomst tussen Optiek Olivier en de consument komt tot stand doordat Optiek Olivier de order van de consument schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen elektronisch, aanvaardt of een begin met de uitvoering van de order maakt. Een elektronische bevestiging van uw bestelling wordt door Optiek Olivier toegestuurd, met inbegrip van een overzicht van de geplaatste bestelling. Voor zover de overeenkomst tot stand komt doordat Optiek Olivier een begin met de uitvoering van de order maakt, geldt de factuur van Optiek Olivier tevens als orderbevestiging.

Artikel 3 Vooruitbetaling

1. Optiek Olivier is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument.
2. Indien
Optiek Olivier uitstel van betaling krijgt of failliet wordt verklaard en een vooruitbetaling niet of niet volledig kan worden terugbetaald, zal het hoofdkantoor van Optiek Olivier (Albert 1 Laan 289, 8620 Nieuwpoort) aanvullen -indien mogelijk- op verzoek van de consument een of meer ondernemers aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder verrekening van de vooruitbetaalde som. Deze aanwijzing zal zo spoedig mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de consument daartoe zijn verzoek bij het hoofdkantoor van Optiek Olivier te Nieuwpoort heeft ingediend en zoveel mogelijk in overleg met de consument.

3. Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op de onder lid 2 aangegeven wijze uit te voeren conform de oorspronkelijke overeenkomst, stelt Grand Opticiens Belgium N.V. zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de consument. Grand Opticiens Belgium N.V. betaalt binnen vijf werkdagen, nadat door de consument is aangetoond dat de uitvoering onmogelijk is, de vooruitbetaalde som aan de consument.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde goederen gaat pas op de consument over, zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan. Tot dan kan de consument slechts over de goederen beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat de consument zulks niet zal doen, is Optiek Olivier op ieder moment gerechtigd de goederen terug te nemen.

Artikel 5 Overmacht

In geval door omstandigheden die niet aan Optiek Olivier, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden zijn toe te rekenen, waaronder in ieder geval – maar niet limitatief – wordt verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden, transportmoeilijkheden, door Optiek Olivier onvoorziene technische complicaties, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Optiek Olivier, welke niet voor risico van Optiek Olivier komen en de omstandigheid dat Optiek Olivier een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Optiek Olivier te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, en Optiek Olivier hierdoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is Optiek Olivier niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Optiek Olivier kan, te harer keuze, of aan de consument berichten dat zij de overeenkomst ontbonden acht, of de overeenkomst op een nader in overleg vast te stellen tijdstip alsnog uitvoeren.

Artikel 6 Ontbinding

Indien de consument enige verplichting jegens Optiek Olivier niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem uitstel van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009 op hem van toepassing is verklaard, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Optiek Olivier direct opeisbaar en is Optiek Olivier bevoegd om de overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 7 Betaling

1. Het aan Optiek Olivier verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. Ingeval een factuur wordt toegezonden, geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na factuurdatum. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
3. Indien de consument in verzuim is, stuurt
Optiek Olivier hem een betalingsherinnering, waarin zij de consument op zijn verzuim wijst en waarin zij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van tien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
4. Indien de consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is
Optiek Olivier bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 8 Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Optiek Olivier de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 1153 BW in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.

2.In geval de consument in gebreke blijft met betaling van een verschuldigd bedrag is de consument gehouden alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande vordering, aan Optiek Olivier te voldoen.

Artikel 9 Opschorting van betalingsverplichting

De consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel10 Garantie

1. Optiek Olivier garandeert dat de door haar verrichte oogmeting en de door haar vervaardigde bril en/of andere door haar verschafte hulpmiddelen in overeenstemming zijn met de overeenkomst en voldoen aan de wettelijke normen. In geval van geconstateerde gebreken in oogmeting en/of briluitvoering en/of andere hulpmiddelen is Optiek Olivier verplicht kosteloos een nieuwe oogmeting te verrichten en/of nieuwe glazen en/of andere hulpmiddelen te leveren. Voorts garandeert Optiek Olivier dat de door haar geleverde goederen voldoen aan eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld. De te verrichten diensten zullen tevens worden uitgevoerd volgens de vereisten van de geldende vakdiploma’s.
2. Onverminderd het hiervoor bepaalde, moeten klachten over direct waarneembare gebreken van goederen die bestaan bij de levering en zich binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering manifesteren, binnen twee maanden nadat het gebrek zich gemanifesteerd heeft bij
Optiek Olivier zijn ingediend. Klachten over niet zichtbare gebreken dienen binnen veertien dagen, maar tenminste binnen twee maanden, nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, te zijn ingediend. Bij het overschrijden van vermelde termijnen vervalt het recht om te reclameren, tenzij de consument van het overschrijden hiervan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt. In alle gevallen moet Optiek Olivier een redelijke termijn worden gegund teneinde de klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen.
3. Aanspraak op garantie vervalt indien derden of de consument zonder toestemming van
Optiek Olivier herstel- of andere werkzaamheden aan het door Optiek Olivier - met garantie - geleverde hebben verricht of hebben laten verrichten.
4. Schade aan goederen die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen, is voor rekening en risico van de consument, mits dit van te voren is medegedeeld.
5. Het bovenstaande laat onverlet de rechten die de consument krachtens de wet toekomen.
6. Alle klachten dienen gericht te worden aan:
Optiek Olivier (Albert 1 Laan 289, 8620 Nieuwpoort).

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Alle aansprakelijkheid van Optiek Olivier jegens de consument is beperkt tot nakoming van de in artikel 12.1 opgenomen garantieverplichting.
2.
Optiek Olivier is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door de consument of derden van de goederen, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor Optiek Olivier aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie dan wel uit hoofde van productenaansprakelijkheid.
3. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van
Optiek Olivier of door ingeschakelde derden, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, gedane investeringen, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van Optiek Olivier.
 

Artikel 13 Overig

1. Optiek Olivier houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een overeenkomst met Optiek Olivier geeft de consument toestemming zijn gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden in onze Privacy Policy.
2. Op de rechtsverhouding tussen
Optiek Olivier en de consument is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband houdende met, een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Antwerpen of door de Rechtbank van de plaats waar de verweerder gevestigd is, naar keuze van de eiser.
3. Zijn of worden deze Algemene voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

bottom of page